21 C
Budapest
2024, június 1,

Másfél óra – társasjáték a végzetről

Életkérdések, mindennapi szituációk, mindent megváltoztató fordulatok. Évszázadok óta a drámairodalom legfontosabb színterei. A fókuszban többnyire a főhős és a többi szereplő dilemmái...
A 40plusz.hu magazint és kapcsolódó felületeit üzemelteti a MEDIA NEXUS Kft.
Cégadatok: MEDIA NEXUS Szolgáltató Kft. 1093 Budapest, Bakáts u. 1-3. Adószám: 13468316-2-13 Cégjegyzék szám: 01 09 320776
Egyéb adatok: A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft. 1122 Budapest, Gaál József. u. 24. info@tarhelypark.hu
Kapcsolattartási adatok:  40plusz@40plusz.hu
Reklámfelület értékesítés és tartalmi együttműködés:
Telefon: +36 30 210 2495 E-mail: 40plusz@40plusz.hu
Szerkesztőség:
A szerkesztőség e-mail címe: 40plusz@40plusz.hu
Főszerkesztő: Koch Mária
Szerkesztő: Schweiczer Tímea Aina
Rovatvezetők:
Forintos: Zahorán János
Munka világa: Zboray Balázs, Vitos Albert, Csaba Beatrix
Egészség: dr. Tänczer Tímea
Párkapcsolat: Weinecker Andrea
40plusz.hu online magazin bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. A magazin elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése kizárólag MEDIA NEXUS Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A 40plusz.hu felületéről írásos és mozgóképes anyagokat átvenni kizárólag a 40plusz.hu magazinra történő hivatkozással lehet.
A hivatkozás formája40plusz.hu magazin

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – REKLÁMMEGRENDELÉS

Bevezető

A Media Nexus Kft. (Székhely: 1093 Budapest, Bakáts u. 1-3. Adószám: 13468316-2-13) a www.40plusz.hu kizárólagos üzemeltetője, s ebbéli minőségében kizárólagos jogosultja a felületen történő reklámok megjelentetésének. A Media Nexus Kft. saját jogán, vagy mindenkori megbízottján keresztül jogosult ajánlattételre és ajánlat elfogadására, egyéb jognyilatkozatokra, a reklámszerződés megkötésére és a reklámszolgáltatás ellenértékeként fizetendő díj teljesítésének elfogadására.

A jelen ÁSZF – az ezzel ellenkező kikötés hiányában -a Media Nexus Kft. vagy megbízottja által értékesített reklámidő értékesítési tevékenységébe tartozó valamennyi – értékesítési formától független – ajánlat és szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az ajánlat elfogadásával a megrendelő részéről az ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni, tekintettel arra, hogy az a szerződés aláírása (illetve az ajánlat megrendelői elfogadása) előtt a megrendelő számára elérhetővé vált.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Media Nexus Kft. és a mindenkori megrendelő között létrejövő reklámmegrendelések részletes feltételeit szabályozza.

Értelmező rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben megrendelő, aki megrendeli a reklámot (a reklámozó nevében eljáró ügynökség is ide értendő), az a reklámozó, akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, vagy aki saját érdekében a sugárzást megrendeli.

Reklám az ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett tájékoztatás, melyben a megrendelő az adott szolgáltatást kívánja népszerűsíteni.

A megrendelés

A megrendelésnek tartalmaznia kell:

  • a reklámozott áru vagy szolgáltatás nevét; ha a reklámozott áru alkohol, akkor annak alkoholtartalma, ha élelmiszer, akkor annak jelzése, hogy HFSS termék, továbbá, ha termék megnevezéséből közvetlenül nem következtetheti, akkor annak jelzése is, hogy a termék fogyókúra célú, továbbá minden olyan terméktulajdonságot, amely befolyással lehet a reklám elhelyezésére a magyar szabályok (Grtv.) szerint.
  • a reklámkampány keretében elhelyezésre kerülő reklámfelület adatait (hosszát, címét, méretét kódolásait)
  • a megrendelni kívánt sugárzás időszakát, különös tekintettel az első és utolsó reklámnap feltüntetésére
  • a kampány megrendelés összegét (nettó + áfa bontásban)
  • az egyedi éves szerződésben (ha van ilyen) a megállapodott kedvezményeket és felárakat
  • új termék/szolgáltatás jelölést (ha még nem reklámozott a felületen)
  • targetálási igényeket (a mindenkori médiaajánlatban szereplő bontásban legalább).

A Media Nexus Kft. mindent elkövet, hogy a megrendeléseket határidőre teljesítse, azonban a beérkezett megrendeléseket azok beérkezési idejének sorrendjében teljesíti, ezért a teljesítésre akkor van lehetőség, amikor az adott felület szabaddá vélik, függetlenül annak megrendelési dátumától és ezért a Media Nexus Kft –t semmilyen felelősség nem terheli.

Amennyiben a megrendelő a közzététel dátumát nem fogadja el, lehetősége van arra, hogy kötbér fizetése nélkül elálljon a megrendeléstől, az elmaradt reklám miatt azonban semmilyen jogcímen nem léphet fel kártérítési igénnyel.

A reklámkampányban megrendelt/visszaigazolt reklámfelület felhasználási joga nem ruházható át.

A megrendelő a megrendelt reklámfelületet más reklámozó érdekében csak akkor használhatja fel, ha ehhez előzetesen a Media Nexus Kft. írásban hozzájárult. Ez a rendelkezés vonatkozik az olyan esetekre is, ha a másik reklámozó a megrendelő ügyfélkörébe tartozik, tehát, ha a másik reklámozó megbízásából is a megrendelő jár el.

Szerződés létrejötte

A Megrendelő a „Hirdetés megrendelő” nevű nyomtatvány kitöltésével reklám- megrendeléseket tehet. A megrendelőt e-mailben vagy postai úton lehet eljuttatni a Media Nexus Kft. részére. A megrendelő adataival kitöltött Hirdetés megrendelőt a megrendelő cégszerűen aláírva visszaigazolja. A reklám megjelentetésére a Media Nexus Kft. csak a visszaigazolt reklámmegrendelők esetében vállal garanciát.

A szerződés elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF, a Preambulum c. fejezetben részletezettek szerint.

A reklámokról

A Media Nexus Kft. készen kapott, vagy általa készített reklámanyagokat /kreatívokat helyez el a Gemius hirdetéskezelő és kiszolgáló rendszeren keresztül. A reklámok technikai követelményei megegyeznek a Gemius által kalibráltakkal.

A Media Nexus Kft. által készült kreatívok esetén azok tartalmáért a Media Nexus Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, felelőssége csak a grafikai minőség tekintetében áll fenn. A kreatívok készítéséért a Media Nexus Kft. külön díjat számol fel.

A megrendelő által biztosított kreatív leadási határideje: megjelenés első napja előtti 5. munkanap. A határnapon túl érkező kreatív esetében, a kampány kezdetét a Media Nexus Kft. nem garantálja, a kampány indítását mindennemű jogkövetkezmény nélkül megtagadhatja. Ilyen esetben a Media Nexus Kft. a legközelebbi szabad helyet ajánlja fel. Amennyiben a megrendelő ezt nem fogadja el, akkor a kötbér szabályai szerint tartozik helytállni a Media Nexus Kft. felé.

Árak

A Media Nexus Kft. a mindenkor hatályos jogszabályi árszabályozás rendelkezéseinek figyelembe vételével szabadon állapítja meg a szolgáltatások díját.

Az aktuális árakat a mindenkori Médiaajánlat tartalmazza. A Media Nexus Kft. által alkalmazott árak egyedi esetekben (stratégiai árképzés) eltérhetnek a médiaajánlatban szereplő áraktól, s ezért a megrendelő utólagosan kifogással nem élhet.

Meghirdetett akciók, kedvezmények a már befoglalt kampányokra nem vonatkoznak, a megrendelő utólagos árleszállításra nem jogosult, s ezzel kapcsolatban a megrendelő utólagosan kifogással nem élhet, kompenzációs –és kártérítési igénnyel nem léphet fel.

A Media Nexus Kft. az adható kedvezményeket egyedileg bírálja el, s annak mértékéről, gyakoriságáról szintén egyedileg dönt, s ezzel kapcsolatosan utólagos kifogással a megrendelő nem élhet, még akkor sem, ha tudomására jutott, hogy ki-milyen mértékű kedvezményben részesült.

Felelősségvállalás

A megrendelő és a reklámozó tudomásul veszi, hogy a www.40plusz.hu -n és kapcsolt felületein megjelenő reklámokra a magyar reklámjogi szabályok érvényesek. A Media Nexus Kft. fenntartja magának a szabad döntés jogát abban a tekintetben, hogy a www.40plusz.hu és kapcsolt felületei szellemiségébe illő reklámokat helyezzen el, és döntésével kapcsolatban semmilyen jogcímen felelősségre nem vonható.

A Media Nexus Kft. kizárja felelősségét a reklám tartalmáért, tényállításaiért, a reklámban foglalt kereskedelmi gyakorlatért és/vagy kereskedelmi kommunikációért, a reklám vizuális és akusztikus megjelenítéséért, melyekért kizárólag a megrendelő a felelős.

A hirdetés jogszerűsége tekintetében a megrendelő kijelenti, hogy hirdetése minden tekintetben teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályoknak, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek, harmadik fél jogait és jogos érdekeit nem sérti.

A megrendeli felelőssége a Grtv., Fttv. szabályainak, illetve amennyiben az adott ágazati jogszabályok -a reklám tárgyát képező árura, szolgáltatásra- szigorúbb ismérveket írnak elő, akkor ezen előírásoknak való megfelelés. A megrendelőt terheli, hogy a szakmai gondosság követelménye szerint vizsgálja meg és biztosítsa, hogy a reklám mind tartalmi, mind megjelenése vonatkozásában megfeleljen a hivatkozott jogszabályoknak, és egyéb speciális szabályoknak (a reklám tárgyától függően). Kiemelten fontos, hogy a reklám ezen túlmenően sem sértsen alkotmányos és emberi alapjogokat, a közerkölcsöt és a közízlést.

A megrendelőt terheli a felelősség és helytállási kötelezettség az olyan árut/szolgáltatást népszerűsítő reklámokért, amely áru/szolgáltatás előállítása/forgalmazása mind a megrendelő mind a Media nexus Kft. megítélése szerint (Magyarországon) nem ütközik jogszabályba és ezért reklámozásuk sem tilos, de az illetékes hatóság/bíróság ezzel ellenkezőleg, a jogszabályba ütközést

állapít meg. A megrendelő kötelezettséget vállal már ebben a körben arra, hogy a Media Nexus Kft. ez irányú írásbeli felszólítására írásbeli jognyilatkozatot bocsát ki arról, hogy mentesíti a Media Nexus Kft –t az ilyen jogsértő reklám miatti joghátrányoktól, illetve teljes körűen helytáll az Media Nexus Kft -vel szemben az ilyen jogsértő reklám miatti joghátrányokért. A Media Nexus Kft. jogosult arra, hogy ezt a felelősségvállalási és helytállás vállalási jognyilatkozatot még a megrendelt és visszaigazolt reklámsugárzás előtt kérje a megrendelőtől, és ennek (a nyilatkozat kibocsátásának) megtagadása esetén a reklám megjelenésre tett vállalást ne teljesítse. Az ilyen okból elmaradt sugárzás miatti kár teljes egészében a megrendelőt terheli.

A megrendeli kizárólagos felelőssége az, hogy a reklám a magyar magatartási kódex szabályainak megfeleljen.

A Media Nexus Kft. kizárja mindennemű felelősségét a reklámban felhasznált jogi oltalom alatt álló elemek vagyoni felhasználási jogainak megléte tekintetében, valamint a reklám által történő személyhez főződő jogok megsértéséért, ideértve a személyes adatok sérelmét is. A megrendelő tudomásul veszi, hogy az ezekkel kapcsolatos mindennemű követelésért harmadik személyek irányában közvetlenül helyt kell állnia, illetve köteles megtéríteni a Media Nexus Kft. harmadik személlyel szembeni esetleges helytállásából fakadó teljes kárát és költségét.

A megrendelő a fenti pontok szerinti reklámért való felelőssége, illetve helytállási kötelezettsége körében (függetlenül attól, hogy megrendeli nem bocsátott ki helytállásáról jognyilatkozatot) köteles a magyar közigazgatási hatóság Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Versenyhivatal, PSZÁF, egyéb hatóság, bíróság a Media Nexus Kft –vel szemben a magyar reklámjogi szabályokat megsértő reklám közzé tétele miatt alkalmazott joghátrányból származó kárát teljes körűen (ide értve az eljárással kapcsolatos költségeit) is megtéríteni.

A Media Nexus Kft. a felelősség fenti szabályaitól, illetve a megrendeli helytállási kötelezettségétől függetlenül fenntartja a jogot a reklám közzétételének visszautasítására, ha az sérti a hatályos jogszabályokat és magatartási kódexet. A visszautasítás bármilyen, a Media Nexus Kft. részéről teljesítendő kártérítés, költség vagy kompenzáció nélkül a már visszaigazolt reklámkampány-megrendelésekre is vonatkozhat.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Media Nexus Kft. nem vállal kötelezettséget arra, hogy a reklámot annak kihelyezése előtt megtekinti, illetve azt az itt említett szabályoknak való megfelelés szempontjából megvizsgálja.

Visszautasítható a reklámteljesítés akkor is, ha a megrendelt reklám hosszabb, eltérő méretezésű vagy eltérő tartalmú, mint a reklámkampány-megrendelésben szereplő kondíciók.

Visszautasítás esetén, ha megrendelő a kifogásoknak megfelelően átdolgozza és a megfelelő reklámot átadja, akkor a reklám a visszaigazolásnak megfelelően kihelyezésre kerül. A Media Nexus Kft. ugyanakkor ezekben az esetekben is jogosult a leadási késedelem miatt késedelmi naponként a késedelmi pótdíjat felszámítani.

Fizetés

A megrendelő kötelessége, hogy a megrendelt reklám ellenértékét a visszaigazolásban szereplő határidőre kiegyenlítse.

Amennyiben a megrendelő a már teljesített kampánysugárzás ellenértékét annak fizetési esedékességének lejárta ellenére nem utalja át (fizetési késedelembe esik), akkor a Media Nexus Kft. minden késedelmes napra vetített, jegybanki alapkamatra jogosult.

A Media Nexus Kft-nek jogában áll a késedelembe esett megrendelő új reklámkampány megrendelésének befogadását, visszaigazolását visszautasítani. A Media Nexus Kft. jogosult arra is, hogy ilyen esetben a már visszaigazolt reklám teljesítését leállítsa, illetve felfüggessze mindaddig, amíg a fizetés – beleértve a késedelmi kamatot is – meg nem történik.

A Media Nexus Kft. jogosult arra is, hogy ilyen esetben az új reklámkampány megrendelés elfogadását és teljesítését a sugárzási díj előrefizetéséhez kösse, illetve a még esedékes megrendelt és visszaigazolt sugárzások teljesítése csak a Media Nexus Kft. részéről felmerülő kár érvényesítési jogának fenntartása mellett, a késedelmi kamattal megnövelt lejárt tartozások teljes körű rendezése után történjen meg.

A jelen pontban felsorolt jogok a Media Nexus Kft -t a megrendelővel szemben akkor is megilletik, ha arra okot nem közvetlenül a megrendelő, hanem vele adójogi szempontból, úgynevezett kapcsolt

vállalkozásnak minősíthető megrendelő szolgáltatja. Ide értendő az ügynökségi megrendelő is, aki megbízottként jár el.

Új megrendelő kizárólag a kampány értékének 100%-os előre történő megfizetésével tehet érvényes megrendelést. Az előre fizetésnek a kampány kezdete előtt minimum 8 nappal meg kell történnie. A fizetés elmaradása esetén a Media Nexus Kft. jogosult a kampány visszautasítására, mellyel kapcsolatban a megrendelő semmilyen kárigényre nem jogosult.

Új megrendelőnek minősül, aki első alkalommal rendel meg szolgáltatást, illetve aki több, mint 365 nap eltelte után rendel meg reklámmegjelenést a www.40plusz.hu és annak csatolt felületein.

Azonos megrendelő új terméke nem minősül új megrendelésnek.

A Media Nexus Kft. kizárja a felelősségét a 40plusz.hu-ban beálló technikai hiba miatt bekövetkező, a reklámok nem elvárt technikai minőségben történi közzétételéért, valamint ha a visszaigazolt reklámsugárzás elmaradása, vagy hibás teljesítése a felületet kiszolgáló technikai rendszerekben történő meghibásodás következménye. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt okok miatti hibás teljesítés esetén – kivéve, ha ez a hibás teljesítés a Media Nexus Kft. szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának következménye -, költség -vagy kártérítési igénnyel nem léphet fel.

A Media Nexus Kft-nek felróható hibás teljesítés esetén a Media Nexus Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló, 1959. évi IV. törvény 305-311. §-ban foglaltak alapján köteles helytállni, valamint a fizetendő hirdetési díj 50%-át jogosult kiszámlázni a megrendelő felé.

Nemteljesítés, azaz a hirdetés megjelenésének a Media Nexus Kft. hibájából történő meghiúsulása esetén, a Megrendelő díjfizetésre nem köteles, és a Media Nexus Kft. az elmaradt hirdetések díjának 10%-át köteles kötbérként megfizetni a Megrendelő részére.

A szerződés megszűnése, kötbér

Amennyiben a szerződéses jogviszony létrejötte után a Megrendelő részéről a szerződéstől való elállás igénye merül fel, a felek a következő irányelveket követik:

A megrendelő a felmondási jogával a megrendelő visszaigazolását követő:

  1. napig kötbérmenetesen élhet,

29-15. napig a nettó szerződéses érték + áfa 30% -nak megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles,

14-3. napig a nettó szerződéses érték + áfa 70% -nak megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles,

3-0 napig a nettó szerződéses érték + áfa 100% -nak megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles.

A kötbér megfizetése a Media Nexus Kft. által készített kötbér bekérő számla alapján történik, melynek fizetési határideje a lemondási naptól számított 8 naptári napon belül kell, hogy megtörténjen.

 

Egyéb rendelkezések

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban peren kívül, békés úton, megegyezéssel rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy értékhatártól függően kikötik a Dunakeszi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Jelen ÁSZF 2020. január 02-től érvényes és kiterjed az ettől a naptól érkező megrendelésekre.

Reklámmegrendelés: Koch Mária koch.maria@medianexus.hu